Ons verhaal

Onze school bestaat uit 17 groepen. Elke groep heeft eigen leerkrachten. In een enkele groep staat één leerkracht. De groepen 3 tot en met 8 zijn homogeen samengesteld. In die groepen zitten dus kinderen van ongeveer gelijke leeftijd. De leerjaren 1 en 2 zijn op onze school samengevoegd tot basisgroepen. In iedere basisgroep zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Na gemiddeld twee jaar start een basisgroepleerling in groep 3. Wanneer de basisgroepen van onze school een groot aantal leerlingen krijgen, kan er besloten worden in de tweede helft van het schooljaar een zgn. startgroep op te starten. De kinderen stromen hier vanaf hun vierde jaar in. In het schooljaar 2021-2022 wordt deze groep ingezet vanaf het begin van het schooljaar. Alle kinderen die net vier jaar zijn geworden blijven in deze groep tot ze voldoende gewend zijn aan school. Na een aantal maanden stromen de kinderen in groepjes door naar de basisgroepen, waar ze blijven tot ze naar groep 3 gaan.

In de onderbouw ligt het accent op het aanleren van de basisvaardigheden en de basiskennis. In de bovenbouw wordt naast verdieping en uitbreiding van de basisvaardigheden veel aandacht besteed aan de wereldoriënterende vakken, Engels en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Elke jaargroep heeft bij ons een zeer groot “leerstofbereik”, zodat wij aan leerlingen een brede zorg kunnen bieden. Naast de groepsleerkrachten hebben we een zorgcoördinator , die speciaal belast is met de organisatie van de zorg voor kinderen die belemmering ondervinden in hun ontwikkeling. Zij onderzoekt leerlingen en regelt eventueel extra hulp.

De leiding van de school berust bij de directie. Zij geven leiding aan het schoolteam. Zij worden daarbij ondersteund door een managementteam.

Meer over de organisatie van de school kunt u lezen in de schoolgids.