Organisatie

Directie

De directie leidt de school en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij onderhoudt contacten met de ouders en stuurt het onderwijskundig beleid.

Het managementteam

Het managementteam bestaat uit de onderbouw- en de bovenbouwcoördinator, de intern begeleider en de directie. De bouwcoördinatoren geven leiding aan de betreffende bouw (onderbouw is groep 1 t/m 4, bovenbouw is groep 5 t/m 8).

Groepsleraar

De groepsleraren geven dagelijks les aan de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de sfeer en het leren in de groepen. Zij onderhouden de contacten met ouders over de kinderen.

Intern begeleider

De intern begeleider organiseert de afstemming van het onderwijs voor de groep kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Dit kunnen kinderen zijn die problemen ondervinden in het verwerken van de leerstof of kinderen die hun leerproces kunnen versnellen of behoefte hebben aan verdieping. De intern begeleider onderzoekt en heeft contacten met externe instanties, ouders en onderwijsgevenden.

Inhoudelijke coördinatoren

Voor rekenen, taal/lezen en ICT heeft de school aparte coördinatoren. In het schooljaar 2017-2018 zal ook het thema “hoogbegaafdheid” een coördinator kennen.

Remedial teacher

De remedial teacher helpt kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften, in nauw contact met de intern begeleider.

Interne contactpersoon

Indien kinderen hinder hebben van gedrag van andere kinderen of van volwassenen, dan kunnen zij dit melden bij de interne contactpersoon (juf Ilona). De contactpersoon zorgt dan voor de juiste hulp.

Bedrijfshulpverleners

Dit zijn leerkrachten die gecertificeerd zijn om de ARBO-wet uit te voeren. Zij zorgen voor de veiligheid in school.

Vakleraren

Wij hebben leerkrachten voor godsdienstonderwijs (Christelijk en Islamitisch) en humanistisch vormingsonderwijs.

Niet onderwijzend personeel

De organisatie beschikt over een administratief medewerkster en één conciërge.