Ouderbetrokkenheid

Wederzijdse betrokkenheid

Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De ouders hebben hun kind op school en mogen dus meepraten over het onderwijs. De leerkrachten zijn de vaklieden die het werk moeten uitvoeren. Een samenspel tussen ouders en leerkrachten kan dan leiden tot een goed product: goed onderwijs aan de kinderen.

We verwachten dan ook van ouders dat ze kritisch het onderwijs volgen en de school adviezen, ideeën en suggesties geven waarbij de school let op het algemeen belang naast het individuele belang. Soms kunnen deze adviezen snel opgevolgd worden, soms heeft het wat meer tijd nodig en ook kan een schoolteam adviezen naast zich neerleggen, omdat zij praktisch niet uitvoerbaar of gewenst zijn.

Bovenstaande betrokkenheid kunt u binnen onze school op vele manieren tonen: in de eerste plaats natuurlijk door betrokken te zijn bij uw eigen kind(eren). Daarnaast kunt u zich algemener betrokken voelen en graag mee willen denken en praten over het beleid binnen de school. Dit kan door u verkiesbaar te stellen voor de medezeggenschapsraad. Wilt u zich niet direct verkiesbaar stellen of zitting nemen in de MR, maar heeft u wel zaken waarvan u vindt dat zij eens belicht kunnen worden? Meld dit dan aan onze MR-leden via mrtheothijssen@gmail.com

Wij hebben ook zeer veel betrokken ouders die zich inzetten in de ouderraad. Deze ouders spelen een zeer grote rol in de organisatie van vele activiteiten bij ons op school. Wilt u hier uw steentje aan bijdragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR. Er zal niet altijd een vacante plaats zijn in de OR, maar het is prettig te weten wie graag zou willen helpen als er een plaatsje vrij komt.

Last but not least zetten vele ouders zich in binnen de groep waarin hun kind zit. Aan het begin van elk schooljaar krijgt uw kind een brief mee naar huis waarin door de leerkracht van betreffende groep wordt aangegeven bij welke taken hulp gevraagd wordt. Hierop kunt u aangeven tot welke u bereid bent. Niets is hierbij verplicht, maar welkom is het wel. Voorbeelden van hulp in de klas is uw hulp bij techniekkasteel, hulp bij het lezen, hulp bij de computers voor kleuters en daarnaast helpen ouders bij excursies, projecten en sportdagen.