Sociale veiligheid

Een veilige school is een plek waar iedereen zich veilig voelt. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school zelf. Het is echter van belang dat ook anderen hun verantwoordelijkheid nemen. De school is niet de plaats om alle maatschappelijke problemen op te lossen. We hechten zeer veel belang aan het bijbrengen van sociale normen en waarden. Kinderen functioneren een heel schooljaar in een groep. We vinden het belangrijk om het groepsvormingsproces vanaf de eerste schooldag positief te stimuleren.Methodes als ‘Klasbouwers’ en ‘Leefstijl’ worden hierbij ingezet. Zo nodig vindt mede op basis van het pestprotocol interventie op groepsniveau plaats waarbij incidenteel de ‘Kanjertraining’ ingezet kan worden.

De kinderen worden op sociale veiligheidsbeleving gemonitord met het instrument “ZIEN”. Jaarlijks vullen leerkrachten en kinderen de vragenlijst in. De uitkomsten worden geanalyseerd op kind- en op groepsniveau. De analyse wordt meegenomen in de groepsbespreking die de IB-er heeft met de groepsleerkrachten. Conclusies kunnen leiden tot bijstelling van de aanpak in de groep.