Zorg

Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Twee keer per jaar bespreken wij alle leerlingen.
Voor alle kinderen die minimaal een half jaar op onze school zitten, wordt medio het schooljaar een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) opgesteld.
Dit plan wordt gedurende het schooljaar met ouders en leerling besproken. Ook eventueel in te zetten specifieke ondersteuning kan dan besproken worden. Deze ondersteuning is afhankelijk van de aard van de vastgestelde problematiek.
Soms is er hulp nodig van buiten de school. Over de inzet van die hulp wordt u als ouder geïnformeerd.
Voor de functies van intern begeleider en remedial teacher(s) zet de school structureel uren in.

Indien hulp buiten de school gezocht wordt, dan kan de intern begeleider een beroep doen op de bovenschoolse zorgstructuur
‘Kind op 1’, zoals die in het kader van de ‘wet Passend onderwijs’ op Walcheren is georganiseerd. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Dit kan gaan om ondersteuning binnen de gewone basisschool (extra tijd of instructie, aangepast programma of materialen), maar ook om plaatsing op een speciale school voor korte of langere tijd. Alle basisscholen op Walcheren werken samen om alle kinderen op een passende wijze te ondersteunen. Hoe dat in zijn werk gaat en wat het betekent, vindt u op de website: www.swvkindop1.nl.
Deze procedures zijn complex en aan verandering onderhevig. De intern begeleider van onze school zal per situatie als gids voor de ouders functioneren, waarbij de inspanningen er steeds op gericht zijn om –bij voorkeur op onze school– zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling.

Zorg binnen de klas

In de klas proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met verschillen tussen leerlingen (‘gedifferentieerd onderwijs’). Aan de ‘instructietafel’ wordt extra uitleg gegeven. Andere leerlingen worden extra uitgedaagd door vakken te ‘verrijken’ en zo nodig worden alternatieve programma’s aangeboden aan leerlingen die daarvoor gemotiveerd zijn.

Bij de afstemming op de individuele mogelijkheden kan de intern begeleider een rol spelen. (zowel in geval van achterblijvende ontwikkeling als in situaties waarin leerlingen zich erg snel ontwikkelen)

Een enkele keer wordt besloten het kind langer in de groep te houden. In overleg met de ouders wordt gekeken welke actie de school kan ondernemen om de achterstand in te lopen.

Soms is er extra onderzoek nodig om te weten waar precies het probleem ligt. Aan dit soort onderzoeken en extra hulp zijn geen kosten voor ouders verbonden. Indien ouders buiten de school om onderzoeken willen laten doen, dan is dat voor eigen rekening.

Onze eigen procedures in dit verband, hebben we vastgelegd in het document ‘Zorgprotocol’.

Schoolondersteuningsprofiel

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig hebben en wat de school kan bieden is heel afhankelijk van de actuele situatie. Kinderen veranderen en scholen veranderen. Een schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de algemene ondersteuningsmogelijkheden van de school, de grenzen aan opvangbaarheid en de ambities van het team ten aanzien van het begeleiden van kinderen met extra onderwijsbehoeften.

SOP Theo Thijssen april 2017